Aest
Arkitekturpsykologi er et forskningsfelt i psykologien som handler om hvordan mennesker blir påvirket av de fysiske omgivelsene som omgir dem og om hvordan mennesker påvirker miljøet.

Generelt kan man si at naturlige omgivelser har en positiv innvirkning på mennesker og kan ha en restituerende effekt, mens travle, urbane miljøer kan virke stressende.
I miljøpsykologi er man opptatt av hvordan mennesker reagerer på ulike miljøer (sykehus, arbeidsplass, hjem, kjøpesenter, hytte osv.), hvilke psykologiske prosesser som settes i gang og hvordan dette påvirker oppfattelsen, følelsene og handlingene til mennesker. Kunnskap om restituerende sider ved miljøet vil bidra til en bedre forståelse av hva slags miljøer som er gode for mennesker. Man er også opptatt av å bruke miljøpsykologi til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Innad i fagfeltet skiller man gjerne mellom miljøpsykologi og arkitekturpsykologi.

Miljøpsykologi orienterer seg i hovedsak rundt klima- og miljøspørsmål. Herunder finner vi spørsmål om hvordan psykologien kan forklare hvordan mennesker tar miljømessige valg, hvordan vi kan endre menneskers holdninger til klimaendringer og hvordan mennesker responderer på endringer i klima- og miljø.

Arkitekturpsykologi dreier seg i større grad om hvordan mennesker reagerer og responderer på det bygde miljø.


 Hva kan en arkitektpsykolog bidra med?
 Om Aest arkitekturpsykologi
 Kontakt